Επιστροφή σε Μαθήματα

Πληροφορική

Στην σύγχρονη εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της
πληροφορίας, η γνώση του ηλεκτρονικoύ υπολογιστή και των περιφερειακών του,
είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Οι εφαρµογές στην καθηµερινότητα είναι τόσες
πολλές, ώστε να θεωρείται ότι στερείται βασικών προσόντων ο εργαζόµενος που δεν
γνωρίζει την χρήση τουλάχιστον των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας.
Βασικός σκοπός του µαθήµατος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να
αποκτήσουν οι µαθητές µία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ σε βάθος,
ανάλογο µε τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο.
Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισµού προγραµµάτων γενικού χαρακτήρα
αλλά και να ενδυναµώσουν την µεθοδικότητά τους.
Οι µαθητές πρέπει να µάθουν να χρησιµοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο,
να επικοινωνούν, να αναζητούν πληροφορίες και να γνωρίζουν βασικές αρχές
σχετικά µε την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική τους. Είναι σηµαντικό να µάθουν να
αξιοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ πάνω στην ειδικότητά τους, πάντα στο µέτρο
των δυνατοτήτων τους. Επιβάλλεται ακόµα να γνωρίσουν τρόπους για την
αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές
γνώσης. Εξίσου σηµαντική είναι η κατάκτηση βασικών πρακτικών γνώσεων και
δεξιοτήτων όπως και η δυνατότητα αντίληψης των νέων δυνατοτήτων προς όφελος
της επαγγελµατικής εξέλιξης αλλά και για την βελτίωση της αποδοτικότητας.
Παράλληλα η συµβολή στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους θα λειτουργήσει
εποικοδοµητικά στην διαδικασία ενσωµάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο, σαν
ισότιµα µέλη.
Μείζονος σηµασίας είναι για τους µαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. η αύξηση της αυτοεκτίµη-
σής τους, αντιλαµβανόµενοι ότι ο υπολογιστής είναι πάντα πρόθυµος να υπακούσει
σε αυτούς αλλά και εξίσου αυστηρός, ώστε να µην προσπερνάει τυχόν λάθη.
Ωφέλιµη είναι η εξοικείωση των φοιτούντων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. µε τη χρήση του Η/Υ και
των βασικών περιφερειακών του (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) σε επίπεδο ικανό να
τους δίνει την δυνατότητα να είναι αυτάρκεις.
Η συµµετοχή των µαθητών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σε οµάδες µάθησης, ώστε να βιώσουν
τη θετική πλευρά της χρήσης της νέας τεχνολογίας σαν µέσον κοινωνικοποίησης και
όχι σαν εργαλείο αποξένωσης, αποτελεί µια ακόµα αναρίχηση στην κλίµακα της
ενσωµάτωσης.
Οι µαθητές πρέπει να είναι τελικά ενεργοί χρήστες του Η/Υ – να αυτενεργούν – και
να µην είναι µόνιµα παθητικοί δέκτες των εντολών του εκπαιδευτικού, παρά µόνον
στο αρχικό στάδιο µετάδοσης της κάθε θεµατικής γνωσιακής προσέγγισης.
Επιβεβληµένο είναι ακόµα να αποκτήσουν εµπειρίες από την βιωµατική συµµετοχή
τους στην εκµάθηση του Η/Υ, να αφοµοιώσουν και να βιώσουν όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη περιπτωσιολογία σχετικά µε τα πιθανά προβλήµατα που µπορεί να
σχετίζονται άλλοτε µε το υλικό και άλλοτε µε το λογισµικό.
Στους βασικούς στόχους του µαθήµατος κυρίαρχη θέση αρµόζει να έχει η διάνοιξη
νέων οριζόντων στους µαθητές.

Με την ενεργοποίηση της περιέργειάς τους για κάτι το νέο – και αν αυτό συνδυαστεί
µε την εξιδανίκευση των λειτουργιών και ευκολιών που προσφέρει ο Η/Υ – θα
ενθαρρυνθούν προς νέες κατευθύνσεις αλλά και θα τους προκληθεί ζωηρό
ενδιαφέρον για το αντικείµενο εργασίας τους. Θα µάθουν να εφαρµόζουν πολλές από
τις γνώσεις άλλων µαθηµάτων στον Η/Υ και έτσι θα γίνεται σαφής η διαθεµατικότητα
του µαθήµατος της πληροφορικής.
Θεωρείται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει την προσέγγιση της γνωστικής
περιοχής που επιθυµεί να διδάξει ανάλογα πάντα µε το µαθησιακό επίπεδο και τις
δυνατότητες του κάθε µαθητή γνωρίζοντας ότι ο κάθε µαθητής χρειάζεται τον δικό του
χρόνο για να προσεγγίσει τον εκάστοτε στόχο.
Απαραίτητο είναι ο εκπαιδευτικός να εκµεταλλευτεί, για να πετύχει τους στόχους
του, το γεγονός ότι ο Η/Υ είναι µέσον που αντιµετωπίζεται απο τους µαθητές µε
ενθουσιασµό και ευχαρίστηση ώστε να πετύχει την δηµιουργικότητα και την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
Εξίσου σηµαντική είναι η κατανόηση ότι οι Η/Υ εκτός από εργασιακό ή
επιστηµονικό εργαλείο είναι και εργαλείο ψυχαγωγίας εµπεδώνοντας όµως, τις
αρνητικές συνέπειες από την κατάχρησή τους όπως η αποξένωση και ο εθισµός.
Η πληροφορική, µε όλες τις εφαρµογές της, θα είναι τελικά πηγή γνώσης και
ψυχαγωγίας, αντικείµενο δηµιουργικής απασχόλησης και, άλλοτε επικουρικό ενώ
άλλοτε κύριο εργαλείο επαγγελµατικής αποκατάστασης και ανέλιξης.