Επιστροφή σε Εργαστήρια

Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της Κηπουρικής είναι η
κοινωνικοποίηση του ατόµου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του µαθητή µε
σκοπό να γνωρίσει την αρµονική σχέση ανθρώπου – φύσης καθώς και τις
αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστηµα.

Αυτό θα συµβάλλει στην ολόπλευρη και αρµονική ανάπτυξη των ψυχικών και
σωµατικών δυνάµεων του µαθητή µε ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε µία
ολοκληρωµένη προσωπικότητα και ισότιµο µέλος της κοινωνίας.