Επιστροφή σε Μαθήματα

Φυσικη Αγωγη

Ο σκοπός της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) είναι ίδιος µε αυτόν
της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συµβάλλει κατά
προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών. Παράλληλα βοηθάει στην
ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρµονική ένταξή τους στην
κοινωνία (Μουντάκης, 1992; Arnheim, Auxter & Crowe, 1973).
Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και
µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της
υγείας τους.