Επιστροφή σε Εργαστήρια

Χειροτεχνία

 

Ο Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στα Εργαστήρια Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι να γνωρίσει ο
µαθητής τις Εικαστικές τέχνες και να εµβαθύνει σ’ αυτές µέσα από την ευρύτερη
δυνατή εργαστηριακή δραστηριότητα έρευνας και δηµιουργίας εικαστικών έργων,
αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης, ώστε να καλλιεργήσει
ο µαθητής την προσωπική του αισθητική έκφραση και ευαισθησία του Ωραίου στη
φύση και στη ζωή ως δηµιουργός και ως θεατής.
Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται:
• Να αναπτυχθεί η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού
έργου και η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
• Να γνωρίσει ο µαθητής και να χρησιµοποιήσει όλα τα υλικά, τα µέσα, τις
τεχνικές και τα εργαλεία σε ποικίλες µορφές.
• Να καλλιεργηθεί η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική
προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου, αλλά και του φαινοµένου της
Τέχνης γενικότερα.
• Να κατανοήσει ο µαθητής την πολιτιστική διάσταση και τη συµβολή της Τέχνης
στον Πολιτισµό µέσα στο χρόνο.
• Να κοινωνικοποιηθεί ο µαθητής µέσα από οµαδοσυνεργατικές εργασίες