Επιστροφή σε Εκπαιδευτικοί

Μαθήματα

Γλώσσα

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δηµιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάµωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηµατικής ανάπτυξης µε τελικό στόχο την κοινωνική προσαρµογή και την αυτονοµία.

Κοινωνική και Πολιτική αγωγή

  Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο σκοπός του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους µαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθηµερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή …

Μαθηματικά

Πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η κοινωνική προσαρµογή – ένταξη και η αυτονοµία του µαθητή κατά το µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του. Τα Μαθηµατικά καθιστούν το µαθητή ικανό να εµπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες και δραστηριότητες γιατί: • Είναι απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή. • Απαιτούν την …

Μουσική

Το ∆ΕΠΠΣ βασίζεται στη βιωµατική προσέγγιση των µουσικών εννοιών. Oι µουσικές δραστηριότητες µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχουν χαρακτήρα ενεργητικό, βιωµατικό, συµµετοχικό. Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι η οικοδόµηση της προσωπικής ταυτότητας, η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και η ετοιµασία για την κοινωνική ζωή. Η µουσική στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σκοπεύει στην καλλιέργεια …

Πληροφορική

Στην σύγχρονη εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της πληροφορίας, η γνώση του ηλεκτρονικoύ υπολογιστή και των περιφερειακών του, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Οι εφαρµογές στην καθηµερινότητα είναι τόσες πολλές, ώστε να θεωρείται ότι στερείται βασικών προσόντων ο εργαζόµενος που δεν γνωρίζει την χρήση τουλάχιστον των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Βασικός σκοπός …

Φυσικη Αγωγη

Ο σκοπός της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) είναι ίδιος µε αυτόν της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συµβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών. Παράλληλα βοηθάει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία (Μουντάκης, 1992; Arnheim, Auxter & Crowe, 1973). Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των …