Επιστροφή σε Μαθήματα

Μαθηματικά

Πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των
Μαθηµατικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η κοινωνική προσαρµογή – ένταξη και η αυτονοµία
του µαθητή κατά το µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του.
Τα Μαθηµατικά καθιστούν το µαθητή ικανό να εµπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες και
δραστηριότητες γιατί:
• Είναι απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή.
• Απαιτούν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών.
• Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την επιµονή.
• Ασκούν το µαθητή στις λογικές διεργασίες, στη µεθοδική σκέψη και στην
εφαρµογή των προτεινόµενων λύσεων.
• Ενισχύεται η συναισθηµατική σταθερότητα και η θετική στάση των µαθητών
στα Μαθηµατικά καθώς, µε τη δυνατότητα εξατοµίκευσης στο επίπεδο καθενός,
µειώνεται η αποτυχία που έχουν εισπράξει στα προηγούµενα σχολικά πλαίσια