Επιστροφή σε Μαθήματα

Κοινωνική και Πολιτική αγωγή

 

Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος
Ο σκοπός του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους
µαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και
άσκηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθηµερινή ζωή εντός
και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρµογή τους και την
µελλοντική ένταξη και ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Από κοινού µε τα άλλα µαθήµατα τα οποία διδάσκονται στα ΕΕΕΕΚ καθώς και τις
ποικίλες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στη σχολική κοινότητα όπως η
Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Εργαστήριο), η Εργοθεραπεία, οι Κοινωνικές
∆εξιότητες, ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, η Φυσική Αγωγή, η Αγωγή Υγείας,
η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή
επιτελείται η αξιοποίηση του δυναµικού των µαθητών, η καλλιέργεια και ανάπτυξη
γνώσεων, δεξιοτήτων συµπεριφοράς, και θετικών στάσεων που καθιστούν τους
µαθητές ικανούς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τα προβλήµατα και τις
προκλήσεις της ζωής τους στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
Ειδικότερα η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στοχεύει στην :
Πνευµατική ανάπτυξη µε την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης
κοινωνίας, τη διαπαιδαγώγηση στο βαθύτερο νόηµα και τη χαρά της ζωής, την
παροχή ευκαιριών για αυτοπραγµάτωση και εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή.
Ηθική ανάπτυξη µε την καθοδήγηση των µαθητών για ακριβέστερη αντίληψη και
αξιολόγηση της κοινωνικής πραγµατικότητας σε θέµατα ελευθερίας, ισότητας,
δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την
αποδοχή των άλλων, την εφαρµογή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τους
στην κοινωνία.
Οικονοµική, Κοινωνική και Πολιτική ανάπτυξη µε την υποστήριξη των µαθητών για
απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων συµπεριφοράς ώστε να καταστούν
ικανοί να συµµετέχουν ελεύθερα, υπεύθυνα και ενεργά στις οικονοµικές, κοινωνικές
και πολιτικές διαδικασίες.
Πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των
µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων οµάδων στις
οποίες ανήκουν, την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισµού.
∆ιαµόρφωση ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης µε πλησίασµα και γνώση ως
ισάξιων και ισότιµων ατόµων της εθνικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην επικοινωνία τους µε άλλα άτοµα και
κοινωνικές οµάδες µε στόχο τη πλήρη και ουσιαστική ενσωµάτωση τους