Επιστροφή σε Μαθήματα

Γλώσσα

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της
ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα
και δηµιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάµωση της
επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηµατικής ανάπτυξης µε τελικό στόχο την
κοινωνική προσαρµογή και την αυτονοµία.