Επιστροφή σε Μαθήματα

Μουσική

Το ∆ΕΠΠΣ βασίζεται στη βιωµατική προσέγγιση των µουσικών εννοιών. Oι µουσικές
δραστηριότητες µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων έχουν χαρακτήρα ενεργητικό, βιωµατικό, συµµετοχικό. Σκοπός της
µουσικής αγωγής είναι η οικοδόµηση της προσωπικής ταυτότητας, η καλλιέργεια της
δηµιουργικότητας και η ετοιµασία για την κοινωνική ζωή.
Η µουσική στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και
ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της µουσικής και στην
απελευθέρωση της δηµιουργικής ικανότητας των παιδιών. Όλα αυτά θα
αναπτυχθούν µέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες µουσικής
δηµιουργίας και εκτέλεσης.
Χρειάζεται να καλλιεργηθούν µουσικές δεξιότητες σχετικές µε τον έλεγχο, το
χειρισµό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή ν’ ακούν, να τραγουδούν, να παίζουν
και να δηµιουργούν µε επιτυχία). Οι δεξιότητες αυτές περιλαµβάνουν:
•ανάπτυξη και κατανόηση των µουσικών ιδεών
• Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών εκλεπτύνοντας τις προτιµήσεις τους.
Άξονες
γνωστικού
Ενδεικτικές
θεµελιώδεις έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
•ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων
•εξειδικευµένο τεχνικό έλεγχο της φωνής και των οργάνων και
Η ενασχόληση µε τη µουσική και η συµµετοχή των παιδιών στις διάφορες
µουσικές δραστηριότητες δρα ευεργετικά και σε άλλους τοµείς της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Έτσι η µουσική συµβάλλει:
• Στην καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας, οµαδικότητας και στην ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων.
• Στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας.
• Στη γνωριµία και εκτίµηση των διαφόρων πολιτισµών.
• Στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης.
• Στην ανάπτυξη της επινοητικότητας καθώς και της ικανότητας για ανάλυση και
επίλυση προβληµάτων.
• Στην καλλιέργεια της µνήµης.
• Στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας